Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Sběratelské zbraně, s.r.o. (dále jen „správce“) informuje zákazníka, jakožto subjekt údajů (dále jen „zákazník“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou získány přímo od zákazníka, a to v okamžiku odeslání objednávky. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem:
splnění smlouvy (kupní smlouva) [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR] a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků zákazníka z vadného plnění. Zpracovávat osobní údaje zákazníka je rovněž nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Správce má povinnost plnit zákonné povinnosti, které vyplývají z právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví. Důvodem poskytnutí osobních údajů zákazníkem správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy (smluvní požadavek), což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Neposkytnutí osobních údajů zákazníka může mít za následek neposkytnutí plnění či ukončení poskytování plnění ze strany správce.

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.

Rozsah osobních údajů
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedeným účelům, pro které jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující:
• jméno a příjmení,
• telefonní číslo,
• emailová adresa
• adresa bydliště v případě zasílání zboží Českou poštou
(dále jen „osobní údaje“).

Doba zpracování osobních údajů
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za účelem splnění smlouvy po dobu 5 let ode dne získání osobních údajů od zákazníka. Správce má povinnost uchovávat dané osobní údaje dle obecně závazných právních předpisů, konkrétně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z případné hodnoty. Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů
Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.
Správce prohlašuje, že osobní údaj – emailová adresa, bude pro účely zasílání obchodních

Práva subjektu údajů
Správce informuje subjekt údajů o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:
• práva na přístup k osobním údajů (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR);

• práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR);
• práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);

• práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);

• právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR); zákazník může uplatnit právo na přenositelnost údajů pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy dle čl. 20 nařízení GDPR.

• práva vznést námitku (subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 nařízení GDPR); zákazník může uplatnit právo vznést námitku pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (přímý marketing), což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu dle čl. 21 nařízení GDPR (viz výše);

• práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);

• práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) GDPR poskytuje zákazníkovi kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů.
Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na emailovou adresu: info@sberatelskezbrane.cz

Závěr
Zákazník tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.